python 可变参数的使用总结

释放双眼,带上耳机,听听看~!
def sum_2_nums(a,b,*args):
  print("-"*30)
  print(a)
  print(b)
  print(args)

  result = a+b
  for num in args:
    result+=num
  print("result=%d"%result)

sum_2_nums(11,22,33,44,55,66,77)
sum_2_nums(11,22,33)
sum_2_nums(11,22)
#sum_2_nums(11)#错误,因为 形参中 至少要2个实参

将元组和字典做为参数传递给函数


def test(a,b,c=33,*args,**kwargs):#在定义的时候 *,**用来表示后面的变量有特殊功能
  print(a)
  print(b)
  print(c)
  print(args)
  print(kwargs)

#test(11,22,33,44,55,66,77,task=99,done=89)

A = (44,55,66)
B = {"name":"laowang","age":18}

test(11,22,33,*A,**B)#在实参中*,**表示对元祖/字典进行拆包

解包

![图片描述][1]

如果不解包, args kwargs 就会当做普通的元组或者字典传入
解包的过程就是将元组解释成为参数 , 字典解释成为key=value的形式

【转自慕课】https://www.imooc.com

Python

Python初学者的17个技巧

2022-3-3 12:02:35

Python

Django rest framework展示模型关系

2022-3-3 12:16:49

搜索